Intellectuele eigendom: Alle illustraties van producten en alle media aanwezig op deze website, evenals hun inhoud, zijn eigendom van Softub Belgium. U mag de informatie, teksten en foto’s, illustraties op deze website uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden gebruiken en u mag ze dan ook niet kopiëren, wijzigen, verzenden, beschermen met rechten van intellectuele eigendom of geheel of gedeeltelijk publiceren voor eender welke reden, behalve mits een schriftelijk en voorafgaand akkoord van Bluepiscines. Verantwoordelijkheid / Aansprakelijkheid – juistheid van de informatie Softub Belgium en haar informatieleveranciers kunnen niet verantwoordelijk/aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen, ongeacht hun vorm, bug(s), of zelfs uit eender welk programma of eender welke toepassing die niet-compatibel zou zijn met de infrastructuur die door de gebruiker aangewend wordt, noch voor schade geleden door de gebruiker omwille van een panne, werkingsonderbreking of fout, evolutie, herstelling, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbreking van het telefoonnet of ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of een fout door derden of de gebruiker, evenals wanneer er zich gebeurtenissen voordoen die losstaan van de wil van Softub Belgium. De illustraties van bepaalde modellen en sommige onderdelen op deze site kunnen lichtjes verschillen van de werkelijke uitvoeringen. De kleuren in de illustraties geven soms maar een algemeen beeld van de werkelijke kleuren en zijn onder meer ook afhankelijk van uw scherminstellingen. De informatie op deze website is gebaseerd op de laatst gekende gegevens op het moment van de lancering van de website. Niettemin wijst Softub Belgium iedere verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid af ingeval van eventuele fouten. Alle inlichten verstrekt op deze website zijn louter informatief en onder geen enkel beding te beschouwen als een contractueel aanbod van Softub Belgium. Deze informatie kan op eender welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aangepast worden. We vragen u dan ook ons te contacteren voor precieze informatie over de prijzen, specificaties van de producten, leveringstermijnen, algemene verkoopsvoorwaarden en dekking van onze garanties. De gebruiker herkent dat Softub Belgium het recht heeft om op eender welk moment de beschikbaarheid van deze website voor onderhoud of actualisering op te schorten. Hyperlinks Deze website of een bijbehorende dienst kan een link naar een andere website bevatten die voor de gebruiker interessant kan zijn. Een dergelijke link wordt echter louter informatief vermeld en Softub Belgium geeft, onder geen enkel beding, eender welke garantie voor een andere website waartoe de gebruiker via deze internetsite toegang kan hebben. Hun aanwezigheid betekent in geen geval dat Softub Belgium hun inhoudt bijtreedt of eender welke verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid voor de inhoud of het gebruik van deze andere website opneemt. Sites van leveranciers en fabrikanten Vanop de huidige website kan de gebruiker doorgestuurd worden naar de individuele sites van leveranciers en/of fabrikanten die exclusief verantwoordelijk zijn voor de inhoud van hun eigen website. Raadpleeg de toepasselijke gebruiksvoorwaarden voor deze individuele websites. Verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter De gegevens die u ons doorgeeft, worden gebruikt om u op de hoogte te houden over onze producten en diensten. Deze worden opgeslagen in de gegevensbank van Softub Belgium, gevestigd te 4280 Hannuit, Route de Landen, 158. In overeenstemming met de wet op de privésfeer (van 8/12/92, zoals gewijzigd door de wet van 11/12/98), heeft u tegenover de verantwoordelijke voor de verwerking, d.w.z. Softub Belgium, een recht op toegang en rechtzetting van uw gegevens. Bovendien heeft u het recht om u op eender welk moment gratis te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Bij de invoering van uw persoonlijke gegevens op deze website kan u uitdrukkelijk gebruik maken van dit recht op verzet door een e-mail te sturen naar info@softub-spas.be". E- newsletter De e-newsletters die u van Bluepiscines ontvangt, zijn onderworpen aan dezelfde gebruiksvoorwaarden als die van de site. U kan kiezen om de newsletter niet langer te ontvangen en niet meer op de hoogte gebracht te worden van de producten en acties van Softub Belgium door ons dit uitdrukkelijk te melden via brief, e-mail of door te klikken op de tab «Uitschrijven» in de newsletters. De newsletters kunnen via e-mail naar derden verzonden worden, voor zover de desbetreffende newsletter volledig verstuurd wordt en de inhoud onveranderd gebleven is, inclusief foto’s en grafische elementen. In geen enkel geval mogen individuele elementen of een deel van de inhoud van de boodschap gebruikt en/of verzonden worden. De newsletters mogen niet naar e-maildiensten en/of op anonieme wijze verzonden worden. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken De Belgische wetgeving is van toepassing op de voorliggende Internetsite en de desbetreffende Algemene Voorwaarden. In geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken en hoven van Luik bevoegd.