Softub Wellness - Algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop

Toepasselijkheid

De hierbij beschreven algemene voorwaarden zijn toepasbaar op online verkopen, voltrokken tussen Softub Wellness SARL, en alle kopers, professioneel of niet, en tot stand gebracht via de Softub Wellness website: www.softub-wellness.lu ( hierna genaamd: Website). De in dit document omschreven algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten van alle betrokken partijen te beschrijven in het kader van online verkopen. Alle commerciele relaties, tussen Softub Wellness, met maatschappelijke zetel te L-9780 Wincrange, Route de Lullange 66B, ( hierna Softub Wellness), en de klant, zullen gedirigeerd worden volgens deze algemene voorwaarden. Bij het plaatsen van een bestelling bevestigd de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden, en deze te aanvaarden. Geen speciale voorwaarden kunnen in dit akkoord verwerkt worden, niet schriftelijk, niet mondeling, aangezien deze algemene voorwaarden dan geannulleerd zouden zijn. Een eventuele schriftelijke overeenkomst betreffende een artikel uit de algemene voorwaarden houdt onder geen geval een verandering in de geldigheid van de andere clausules in. SOFTUB WELLNESS behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment aan te kunnen passen.

 

PRIJS

De producten worden verkocht aan de prijs die op het moment van de verkoop /aankoop vermeld staan op de website. De op de website aangegeven prijzen zijn uitgedrukt in Euro en met BTW inbegrepen. In geen enkel geval zijn deze vermelde prijzen inclusief leverkosten; deze zullen apart verrekend worden; na uitdrukkelijke vermelding voor het afsluiten van Uw bestelling. Alle mogelijke BTW aanpassingen worden onmiddellijk verwerkt worden op alle prijzen in de webwinkel van SOFTUB WELLNESS. De volledige betaling moet plaatsvinden bij de bestelling. SOFTUB WELLNESS behoud zich het recht voor om prijzen op elk moment aan te passen. Aangerekende prijzen zijn steeds de prijzen die op het moment van de aankoop gepubliceerd staan. De aanbiedingen op de website zijn enkel geldig zo lang de voorraad strekt.

 Bestellingen en leveringen

De aanbieding die zijn uitgeschreven door Softub Wellness zijn zonder enige verplichting noch verbintenis betreffende leverdata, welke steeds louter orientatief moeten bekeken worden. Laattijdige leveringen geven geen recht op eisen of betalingen van boetes, interest verschuldigingen, verandering of annulering van de samenwerking ten laste van Softub Wellness. Alle eventuele aanpassingen in bestellingen annuleren onmiddellijk de afgesproken levertijden. Alle bestelde producten worden verstuurd via transportbedrijven. Alle informatie die de klant verstrekt bij de bestelling, ligt op zijn verantwoordelijkheid. Softub Wellness neemt geen aansprakelijkheid betreffende eventuele fouten op etikettering die op een niet of laattijdige levering lasten. Softub Wellness engageert zich om de bestellingen die gebeuren via de website uit te voeren, binnen de beperkingen van de aanwezige voorraad. In geval van niet beschikbaarheid van een besteld product, houdt Softub Wellness zich eraan de klant zo spoedig mogelijk te verwittigen, en te leveren binnen de 30 dagen na validatie van de bestelling, of na deze periode de bestelling te annuleren en over te gaan naar een terugbetaling van de betaalde sommen.   Na de validatie van de bestelling kan geen enkele wijziging aanvaard worden. Indien de klant extra produkten wil, moet een nieuwe bestelling geplaatst worden.

Betaling

Alle aangekochte produkten moeten integraal en volledig betaald worden op het moment van de online bestelling. Dit gebeurd middels de betalingsmodule op de website. Softub Wellness rekent op en werkt samen met professionele externe dienstverleners / partners voor de afhandeling van online betalingen. De beveiligde betalingen via bankkaart gebeuren als volgt: Softub Wellness organiseert alle redelijke stappen met het oog op het organiseren van de beveiligde online betalingen, en rekening houdend met de prive sfeer. De betalingsinformatie die vrijgegeven wordt door de klant in het kader van de online betaling, zullen enkel uitgewisseld worden tussen de externe partner van Softub Wellness, verantwoordelijk voor het uitvoeren van de online betalingen; en de betrokken financiele instellingen. SOFTUB WELLNESS heeft geen toegang tot de prive of confidentiele gegevens van de klant. Alle online betalingen gebeuren via specifieke en vastegelegde criteria. Bij alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe partner verantwoordelijk voor de afwikkeling van online betalingen van toepassing. Softub Wellness heeft geen verantwoordelijkheid betreffende externe betalingen; deze verantwoordelijkheid ligt bij de externe dienstverlener.

Klachten

Alle producten worden geleverd op het door de klant aangegeven adres ten tijde van de bestelling. De klant is verantwoordelijk voor het nakijken van de verpakking en de inhoud van de pakketten; en moet eventuele schade binnen de week na levering doorgeven aan Softub Wellness; door middel van een aangetekend schrijven. In geval van afwezigheid bij levering; op een door de klant goedgekeurde dag van levering, kunnen extra leverkosten ten laste van de klant vallen. Retour zendingen wegens niet afleveren vallen eveneens ten laste van de klant.

In het geval de transporteur de goederen als verloren verklaard, en enkel in dit geval, zal een vervangingsproduct verzonden worden. Softub Wellness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende laattijdige levering, in het geval van verlies door de transporteur of stakingen.

 

SOFTUB WELLNESS reserveert het recht om leveringen en bestellingen te weigeren voor klanten met een openstaand saldo, of waar gerechtelijke stappen tot betaling zijn ondernomen.

Garantie

De wettelijke garantie van twee (2) jaar is toepasselijk, vanaf de leverdatum ( afhaaldatum) met de datum vermeld op de factuur geldend als referentie, in geval van een aankoop door een eindgebruiker, zoals gespecifieerd in de wet van 6 april 2010, betreffende marktbeperkingen en de bescherming van de consument. De vermindering van de garantie betreft 1 jaar, en is toepasselijk op professionele aankopen.

Deze garantie geldt enkel voor non conformiteiten tussen het bestelde en het geleverde product, bij levering. Volgende gegevens zijn specifiek BUITEN garantie:

-        Alle schade, direct of indirect, aan het product, na levering ( vb: schade door vochtigheid, shock behandelingen, vallen, abnormaal of non standaard gebruik van het product)

-        Alle schade waarvan de klant bij levering op de hoogte was

-        Alle mogelijke product afwijkingen die voorkomen na een foutieve montage of gebruik

-        Alle mogelijke schade na brand, overstroming, storm, ongeval, of natuurramp

-        Alle mogelijke schade voortkomend uit onwakendheid, opzet, of onwetendheid door een foutief of niet standaard gebruik van de producten in vergelijking met de door de fabrikant voorgeschreven normen.

Softub Wellness biedt geen andere commerciele garanties aan. Alle mogelijke schadegevallen moeten binnen de 8 dagen na vaststelling aan Softub Wellness doorgegeven worden.

 

Tenzij anders gestipuleerd, moet de klant alle klachten per aangetekend schrijven aan Softub Wellness bekend maken.

-        A) in geval van niet conform bij levering; of schade, binnen de twee dagen na levering

-        B) in geval van verborgen schade of defecten, binnen de 8 dagen na vaststelling van de defecten, of, in elk geval, binnen de 6 maanden na levering.

Softub Wellness aanvaard geen defecten indien deze tijdslimieten niet zijn gerespecteerd.

Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheid van Softub Wellness is beperkt tot de wettelijke verplichtingen. Softub Wellness is in geen geval verantwoordelijk voor onrechtstreekse schade. Softub Wellness is ook in geen geval aansprakelijk voor schade voortkomend uit handelingen van de klant, werknemers, een vergetelheid, onwetendheid; of buitenmaatse krachten. Indien een van de contractpartners, omwille van buitenwillige krachten, zich in de onmogelijkheid bevind om het contract uit te voeren, bijvoorbeeld door mogelijke technische of economische complicaties, zal deze partij de tegenpartij hiervan schriftelijk op de hoogte brengen, met het doel het contract te annuleren, zonder recht op schadevergoeding noch kosten. Als buitenwillige krachten worden in het algemeen omschreven: oorlog, natuurrampen, staking of uitsluit, brand, overstroming, bankroet, ontbreken van transportmiddelen, onbeschikbaarheid of vermindering in kwaliteit van de materie premie, onbeschikbaarheid van produkten op de plaatselijke markt, beperkingen betreffende energieverbruik, en dit onafhankelijk van het feit of deze beperkingen ten laste van Softub Wellness of een van haar leveranciers vallen.

Recht op retour

Het verkoopscontract heeft geldigheid van ondertekening op de maatschappelijke zetel van Softub Wellness, Route de Lullange 66B, L9780 Wincrange, Groot Hertogdom Luxemburg. Voor elk electronisch afgesloten contract heeft de klant recht op è werkdagen om zonder motief of zonder bestraffing van de aankoop terug te treden.

Elke klant die zijn recht tot annulatie wil gebruiken binnen de boven vermelde tijdspanne, op het nummer 00352 621 157 399 of per email via : contact@softub-wellness.lu

Alle eventueel reeds geleverde produkten moeten in geval van annulatie terug gestuurd worden, op kosten van de klant, naar Softub Wellness, Route de Lullange 66B, L9780 Wincrange, Groot Hertogdom Luxemburg, in originele verpqkking en perfecte staat, samen met een copie van het aankoopbewijs / factuur / leverbon.

Softub Wellness verbindt zich ertoe de reeds betaalde sommen voor de geretourneerde producten binnen de 30 dagen na retournering aan de klant terug te betalen. Elk product wat zich niet in perfecte staat, oftewel product, oftewel verpakking, bevindt, zal niet terugbetaald noch omgeruild worden. In geval van overdreven annulaties of retours, reserveert Softub Wellness het recht om toekomstige bestellingen te weigeren.

Verzamelen van informatie en vertrouwelijkheid

Softub Wellness reserveert het recht om alle persoonsgegevens die door de klant zijn aangegeven op te slaan in een geautomatiseerde databank. In geval van een online bestelling worden de volgende gegevens opgeslagen: ( bijvoorbeeld en niet beperkt tot) Naam, email adres, leeftijd, geslacht, post adres, etc.

Deze gegevens worden automatisch eigendom van Softub Wellness, en zullen door Softub Wellness enkel gebruikt worden met de doelstelling van het verbeteren van de ervaring van de klant, of aanbieden van diensten en produkten binnen het normale aankoopsgedrag van de klant.

Verder kunnen de opgeslqgen gegevens gebruikt worden voor marketing campagnes en speciale aanbiedingen betreffende het producten gamma van Softub Wellness.

Indien de klant geen commerciele aanbiedingen wenst te krijgen, moet de klant Softub Wellness hiervan op de hoogte brengen via: 00352 621 157 399 of per email via : contact@softub-wellness.lu

Bij aanvaarding van deze online verkoopsvoorwaarden, verklaart de klant, de koper, de wettelijke meerderjarig te zijn ( 18 jaar of ouder). De klant verbindt zich er ook toe zijn gegevens up to date te houden bij Softub Wellness.

Toepasselijk recht

Bovenvermelde verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan de wetgeving van het Groot Hertogdom Luxemburg. Enkel en alleen de gerechtshoven uit het Groot Hertogdom zijn bevoegd in geval van geschillen.